Енергореволюція. Що буде із "зеленою" енергетикою після старту нового ринку

share

Реформа енергоринку залишає багато запитань у його учасників. На найбільш актуальні з них відповів Максим Сисоєв, радник юридичної компанії Dentons*, партнер GETMARKET.

Як здійснюватиметься оплата за електроенергію після 1 липня, коли запрацює ринок?

Відповідно до статті 65 Закону України «Про ринок електричної енергії» (надалі – Закон), від 1 липня 2019 року гарантований покупець, а саме новостворене Державне підприємство «Гарантований покупець», буде зобов'язаний закуповувати електроенергію, вироблену підприємствами за зеленим тарифом, а також суб'єктами господарювання, які за результатами аукціону набули права на підтримку. Згідно з пунктом 19 Прикінцевих та перехідних положень Закону, державне підприємство, що здійснює діяльність з оптового постачання електричної енергії (натепер це Державне підприємство «Енергоринок»), до початку діяльності гарантованого покупця як окремого підприємства виконує функції, права та обов'язки гарантованого покупця, зокрема щодо укладення відповідно до Закону договорів купівлі-продажу електричної енергії за зеленим тарифом, організації та проведення аукціонів з розподілу квот, підтримки та укладення договорів з переможцями аукціонів. Дію цього положення підтвердила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (надалі – НКРЕКП), у повідомленні на своєму сайті 30 травня 2019 року (текст доступний за посиланням http://www.nerc.gov.ua/?news=9092). Передбачається, що Державне підприємство «Гарантований покупець» не почне повноцінну діяльність до 1 липня 2019 року. Однак Державне підприємство «Енергоринок» поки що не може здійснювати відповідні функції гарантованого покупця відповідно до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності зі здійснення функцій гарантованого покупця. Тому НКРЕКП розмістила 10 червня 2019 року зміни до зазначених ліцензійних умов, за якими Державне підприємство «Енергоринок» зможе виконувати функції гарантованого покупця відповідно до Закону. Через необхідність проведення публічних обговорень протягом щонайменше місяця можна очікувати, що НКРЕКП затвердить зміни лише у липні. Проте є надія, що затримка у затвердженні змін до ліцензійних умов не спричинить затримок у здійсненні платежів Державним підприємством «Енергоринок» у липні і зазначене підприємство здійснюватиме їх на підставі Закону, не очікуючи змін до ліцензійних умов.

Енергоринок ліквідується, створюється гарантований покупець. Звідки він візьме гроші для сонця?
Відповідно до статті 33 Закону, тариф на послуги оператора системи передачі (Державне підприємство «НЕК «Укренерго») з передачі електричної енергії, зокрема, містить як окрему складову витрати оператора системи передачі, що здійснюються ним у разі покладення на нього спеціальних обов'язків для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії. Згідно зі статтею 62 Закону, забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії є одним з таких обов'язків. Для забезпечення покриття економічно обґрунтованих витрат гарантованого покупця щодо виконання спеціальних обов'язків із купівлі електричної енергії за зеленим тарифом та за аукціонною ціною гарантований покупець надає оператору системи передачі послугу із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел (стаття 65 Закону). Такі послуги мають надаватися на підставі типового договору і покривати відповідні витрати гарантованого покупця для розрахунків з виробниками. Варто наголосити, що структура тарифу на послуги передачі, встановленого НКРЕКП 7 червня 2019 року (Постанова № 954) для Державного підприємства «НЕК «Укренерго» на ІІ півріччя 2019 року, передбачає 12 282 557 000 грн для покриття витрат оператора передачі щодо збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії. Відповідно до нещодавніх коментарів представників оператора системи передачі, структура тарифу та його розмір може змінюватися НКРЕКП залежно від потреб для покриття зазначених витрат.

 


Чи буде розрив у оплаті виробникам електроенергії з сонця?
Порядок купівлі електричної енергії за зеленим тарифом (надалі – Порядок), затверджений Постановою НКРЕКП від 26 квітня 2019 року №641 і який набуде чинності 1 липня 2019 року, передбачає наступний порядок розрахунків гарантованого покупця з виробниками за зеленим тарифом:

  • до 15-го числа (включно) розрахункового місяця гарантований покупець здійснює оплату виробникам за зеленим тарифом із забезпеченням їм пропорційної оплати прогнозної товарної продукції за перші десять днів розрахункового місяця;
  • до 25-го числа (включно) розрахункового місяця гарантований покупець здійснює оплату виробникам за зеленим тарифом із забезпеченням їм пропорційної оплати прогнозної товарної продукції за перші 20 днів розрахункового місяця;
  • протягом двох робочих днів після затвердження НКРЕКП розміру вартості послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел, наданої гарантованим покупцем у розрахунковому місяці, що затверджується після укладення виробником за зеленим тарифом та гарантованим покупцем акту купівлі-продажу за результатом місяця.


Щодо перших двох платежів, які має здійснювати гарантований покупець за наявності платежів з боку ДП «НЕК «Укренерго», ймовірніше, не має бути затримок. Щодо останнього платежу, потенційно можуть бути затримки на перших етапах впровадження нового ринку, оскільки будуть відпрацьовуватися відповідні процедури отримання актів купівлі-продажу та затвердження розміру вартості послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел.

Відповідно до Порядку очікується, що гарантований покупець отримуватиме кошти від Державного підприємства «НЕК «Укренерго» на підставі договорів про надання послуг із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел не пізніше ніж за день до останнього дня виплат виробникам за зеленим тарифом на підставі інформації щодо прогнозованого виробітку за відповідні періоди, надані гарантованим покупцем, та затвердження НКРЕКП розміру вартості послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел. Ймовірно, що на початку можуть бути затримки у зв'язку з налагодженням взаємодії щодо надання відповідної документації та інформації між учасниками процесу.


Чи можна використати це як форс-мажор перед кредиторами і заморозити виплати за кредитом, доки не поновиться оплата?

Відповідно до статті 617 Цивільного кодексу, особа, яка порушила зобов'язання, звільняється від відповідальності за порушення зобов'язання, якщо вона доведе, що це порушення сталося внаслідок випадку або непереборної сили. Згідно зі статтею 218 Господарського кодексу, якщо інше не передбачено законом або договором, суб'єкт господарювання за порушення господарського зобов'язання несе господарсько-правову відповідальність, якщо не доведе, що належне виконання зобов'язання виявилося неможливим внаслідок дії непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних обставин за наявних умов здійснення господарської діяльності. Варто наголосити, що не вважаються такими обставинами, зокрема, порушення зобов'язань контрагентами правопорушника, відсутність на ринку потрібних для виконання зобов'язання товарів, відсутність у боржника необхідних коштів.
Зважаючи на положення вищезазначених актів, ознаками форс-мажорних обставин є наступні:

  • вони не залежать від волі учасників цивільних (господарських) відносин;
  • мають надзвичайний характер;
  • є невідворотними;
  • унеможливлюють виконання зобов'язань за наявних умов здійснення господарської діяльності.


Закон України «Про торгово-промислові палати в України» у статті 14-1 надає деталізований перелік обставин, які можуть вважатися форс-мажорними, а саме: загроза війни, збройний конфлікт або серйозна загроза такого конфлікту, включаючи, але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, піратства, безлади, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, запровадження комендантської години, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади, закриття морських проток, ембарго, заборона (обмеження) експорту/імпорту тощо, а також викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, а саме: епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, проток, портів, перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха тощо.
Отже, якщо усі необхідні підзаконні акти будуть ухвалені, але гарантований покупець, Державне підприємство «Енергоринок» або Державне підприємство «НЕК «Укренерго», не виконуватиме їх, буде досить важко виробникам за зеленим тарифом доводити форс-мажорні обставини, оскільки матиме місце порушення зобов'язань контрагентами виробників, що не є обставиною непереборної сили.

Якщо не усі законодавчі акти будуть затверджені для організації платежів і через це відбуватимуться затримки, у виробників буде більше підстав доводити наявність форс-мажорних обставин. Однак стаття 14-1 Закону України «Про торгово-промислові палати в України» містить лише певні дії державних органів (тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади, закриття морських проток, ембарго, заборона (обмеження) експорту/імпорту). Неприйняття актів для організації оплати, гарантованої покупцем, не підпадає під такі дії, а тому буде досить складно отримати відповідний сертифікат від торгово-промислової палати або довести факт настання форс-мажорної обставини у цьому випадку. Наскільки відомо автору, від виробників за зеленим тарифом не надходило заяв щодо звільнення від відповідальності на підставі форс-мажорних обставин за тимчасового зупинення діяльності НКРЕКП через відсутність кворуму, а також відмови НКРЕКП у коригуванні встановлених зелених тарифів у гривні внаслідок коливання курсу гривні та євро. Тож не варто очікувати, що під час впровадження ринку електроенергії, від 1 липня 2019 року, заяви щодо форс-мажорних обставин внаслідок дій гарантованого покупця, Державного підприємства «Енергоринок» або Державного підприємства «НЕК «Укренерго», будуть успішними.

Можливість використання тих чи інших обставин як форс-мажорних залежить від змісту договору з відповідним кредитором, і його положення треба аналізувати, зважаючи на законодавчі норми та судову практику відповідних форс-мажорних обставин.

Чи можна отримати відшкодування за розрив у оплаті? Чи держава це теж буде використовувати як форс-мажор?

Маловірогідним є те, що держава використовуватиме відсутність необхідних законодавчих актів або коштів для оплати як форс-мажорні обставини, зважаючи на законодавчі положення вище, зокрема на той факт, що затвердження відповідних актів залежить від волі держави, а тому відсутній один з елементів форс-мажорних обставин. Щодо можливості отримати відшкодування, відповідно до статті 9-1 Закону України «Про альтернативні джерела енергії», держава гарантує закріплення на законодавчому рівні на весь строк застосування зеленого тарифу вимог щодо закупівлі у кожному розрахунковому періоді електричної енергії, виробленої на об'єктах електроенергетики. На підставі схожих положень Закону України «Про електроенергетику» у 2015 році виробникам за зеленим тарифом вдалося відстояти у судах, а також під час подальшої взаємодії з НКРЕКП, право на компенсацію не в повній мірі виплачених платежів за зеленим тарифом внаслідок відмови  НКРЕКП скоригувати  встановлені у гривні розміри зелених тарифів наприкінці 2014 року та на початку 2015 року під час коливання курсу гривні та євро. Можна очікувати, що у випадку можливого розриву в оплаті за зеленим тарифом з 1 липня 2019 року виробникам за зеленим тарифом також вдасться відстояти право на компенсацію.

Банки зупинили чи призупинили фінансування через можливий розрив у оплаті, а також доки не запрацював ринок. Які прогнози щодо поведінки банків?

Банки та фінансові установи вивчають, як розвиватиметься ситуація з імплементацією ринку електричної енергії. Проекти, які уже розглядалися фінустановами, будуть фінансуватися. Щодо нових проектів сонячної енергетики, ймовірніше, фінансові установи візьмуть паузу, щоб упевнитися в отриманні відповідної оплати.

*Ця інформація не є юридичною консультацією, зокрема не є юридичною консультацією ТОВ «Дентонс Юроп», а є лише особистою думкою автора.